Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Dichter bij het hart Dichter bij het hart

6 oktober 2016

Dichter bij het hart – veranderingen dienstenorganisatie nr. 1


Geachte scriba, predikant of kerkelijk werker,
 
Vanaf 2017 verandert het aanspreekpunt voor dienstverlening door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Gemeenten kunnen vanaf 2 januari bellen of mailen met het team ‘Ondersteuning Gemeenten’ van de dienstenorganisatie. Het team ‘Ondersteuning Gemeenten’ is van maandag tot en met donderdag bereikbaar van 9.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

lees meer »
 
Dominee Hester Smits vertrekt naar Leiderdorp Dominee Hester Smits vertrekt naar LeiderdorpDominee Hester Smits vertrekt naar Leiderdorp

 
Niet gelovig, wél kerkelijk Niet gelovig, wél kerkelijk


Niet gelovig, wél kerkelijk

 
TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden

TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden

TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnteresseerden

Theologie die iets te zeggen heeft

In theologie gaat het om God en om mensen. Om vertrouwen en ontmoeten. Over nieuw leven, hoop, toekomst en liefde. Theologie is ook een kring van mensen, samen lezen, samen zoeken, vragen stellen, samen studeren en leren. Theologie die ons iets te zeggen heeft.

TVG is bestemd voor iedereen die zich wil verdiepen in geloven, theologie en zingeving. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar de bronnen van het christelijke geloof. Voor iedereen die dieper wil na denken over de vraagstukken van het geloof, de kerk en de samenleving en die verbreding van kennis zoekt.

Voor iedereen die geboeid is door de zoektocht naar inspiratie voor zijn eigen persoonlijke leven. En voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn taak en verantwoordelijkheid voor de kerk en de samenleving. Er bestaan geen toelatings-voorwaarden, wat betreft lidmaatschap van de kerk, noch wat betreft het genoten onderwijs.

Kijk op www.tvg-amsterdam.nl en u vind alle informatie hierover.
 

lees meer »
 
Twintigers en dertigers Twintigers en dertigersTwintigers en dertigers

Vroeger waren er veel jongeren en weinig ouderen in veel kerken. Nu zijn de verhoudingen bijna overal fundamenteel veranderd. De leeftijdsopbouw in veel protestantse gemeenten laat zich lezen als een omgekeerde piramide: veel ouderen, relatief weinig twintigers en dertigers en nog minder kinderen.
De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft een rapport gemaakt om na te gaan wat de plek is van de twintigers en dertigers is in de kerk. Van hen zijn er beduidend minder dan van babyboomers – de mensen die tussen 1945 en 1955 geboren zijn. Dat is momenteel goed te merken in kerkenraden en commissies: veel babyboomers willen zo langzamerhand wel afscheid nemen van posities die ze lang hebben vervuld, maar opvolgers uit de jongere generatie staan niet klaar.
Waar liggen de oorzaken van het wegblijven van veel twintigers en dertigers in de kerken? Het is  duidelijk dat het leven nogal veranderd is: denk aan de opkomst van de consumptiemaatschappij, het feminisme, de televisiecultuur etc. De plaats van de kerk in de samenleving is veel minder vanzelfsprekend dan vroeger. Twintigers en dertigers gaan dus in het algemeen anders om met geloof dan hun ouders.
Daarom moeten we de oorzaken van de teruglopende kerkgang onder twintigers en dertigers niet alleen maar zoeken bij henzelf. Net zomin als we hun ouders de schuld van de secularisatie moeten geven. Wel moeten we ons bewust zijn van bepaalde gevolgen. Van der Meulen constateert dat babyboomers het op veel plekken in de kerk voor het zeggen hebben. Veel twintigers en dertigers vinden het belangrijk om iets te kunnen doen in de kerk. Krijgen ze die kans niet, dan haken ze snel af. Tegelijkertijd moeten we niet er te snel vanuit gaan dat de jonge mensen de vacatures van de ouderen zonder meer willen opvullen. Want voor zover ze kerkelijk betrokken zijn, hebben ze vaak andere ideeën over kerk-zijn.
Aan het rapport Over berg en dal ontleen ik 3 aanbevelingen die de moeite waard zijn om verder te bespreken.
Wees realistisch over mogelijkheden van kerkgroei. Van der Meulen en zijn collega’s voorzien dat er een tweede secularisatiegolf aankomt, omdat het overlijden van de babyboomers een grote afname van het aantal kerkleden tot gevolg zal hebben. Lang niet al hun plekken zullen door jonge mensen worden opgevuld. Daarom is het van belang niet aan alle taken vast te blijven houden, maar als kerkenraad te focussen op prioriteiten en de samenwerking met andere kerken te zoeken.
Investeer in innovatieve kerkplekken. Vaak proberen kerkenraden zo lang mogelijk al het bestaande vast te houden. In de praktijk moet er dan toch bezuinigd worden en dreigt alles minder te worden. Zinvoller is het te vragen waar we onze tijd en middelen in willen investeren. Waar zien we nieuwe kansen voor de kerk en hoe kunnen we die bevorderen?
Intergenerationele relaties bieden veel mogelijkheden. Veel jongeren zijn zoekende in het geloof. Als ouderen bereid zijn met hen mee te denken, kunnen jong en oud veel aan elkaar hebben. Ouderen zijn vaak flexibeler en moderner in hun geloof dan jongeren denken. En jongeren kunnen veel hebben aan de ervaring van ouderen.
Ds J. Zondag

Het onderzoek Over berg en dal: twintigers en dertigers in de Protestantse Kerk is te downloaden op http://www.pthu.nl/ccc/Onderzoek/Middengeneratie/
 

 
Kerkplein in Enkhuizen Kerkplein in Enkhuizen

Enkhuizen heeft een echt Kerkplein. Dat is de website van de Enkhuizer Raad van Kerken: www.kerkpleinenkhuizen.nl.  

lees meer »
 
Voltooid leven Voltooid leven

Hieronder vindt u documenten om te downloaden rond het thema 'Voltooid leven'.
"
'Voltooid leven' is vaak een rotleven (Trouw zaterdag 9 mei 2015)

Essay 'Voltooid leven' (Broers)

Handreiking 'Medische beslissingen levenseinde'

Handreiking 'Van stof en adem'

Levensmoe

Uitkomst kamerdebat over voltooid leven

'Niet behandelen soms beter'

'Waardig sterven, godsdienstvrijheid en het recht van de oudste zoon'

Essay

Hoezo, voltooid leven?

Niemand weet wat voltooid leven is

Geplaatst 30-01-2016

Het algemeen beschaafd levenseinde.

Geplaatst 27-03-2016

Waar blijft de ziel?

Geplaatst 25-06-2016

Voltooid leven vraagt ander antwoord dan dood.

Geplaatst 25 september 2016

Regisseur in je eigen drama

Geplaast 14 oktober 2016.

Ouderen met voltooid leven krijgt recht op hulp bij zelfdoding.

Het wordt erg complex. Onnodig complex.

De nuttigheid voorbij.

We staan er in het buitenland gekleurd op.

Aftrap voor een stevig debat in de politiek.

Geplaast 17 oktober 2016

Plicht om het leven te beschermen staat voorop.

Geplaatst 18 oktober 2016.

Achter het nieuws

lees meer »
 
Geestelijke Verzorging (in instellingen Geestelijke Verzorging (in instellingen


Gepost 16-01-2016
De geestelijke verzorging in Nederland is in transitie.

Protestantse geestelijke verzorging  in de 21e eeuw

Voortgangsrapportage Categoriaal Pastoraat 2014

Gepost 14.4.2016

ZonMw- signalement Zingeving in zorg.

 
Diaconie. Diaconie.

24 sept. 2015
Het diaconale gezicht van de kerk binnen de classis Hoorn-Enkhuizen / Kerk en WMO 2015 n.a.v. Mattheus 25

Dienstbaarheid (diakonia, ministerie, ) volgens Calvijn

15 januari 2016
Dienen Delen Doen

Diaconie in samenvatting

Geplaatst 28 oktober 2016

Voedselloket in Almere toont het geloof met daden

Allerarmsten kloppen vaker aan bij de kerk.
 

 
Kerk in 2025 Kerk in 2025


                                                                 Waar een Woord is- is een weg     

                                                                 Lees hier het hele document

Onder lees verder, kunt u hierover nog veel meer lezen hierover.

  

lees meer »
 
 
 
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit

Het gebeurde op een conferentie in Ede. Twee bidders baden voor een vrouw die al jaren in een rolstoel zat. Na het gebed kon ze tot haar stomme verbazing opstaan en twee meter lopen. Dat had ze al jaren niet gekund.
Als christen weet je dat die dingen kunnen gebeuren. Vlak na Pinksteren genazen Petrus en Johannes al een man verlamd was sinds zijn geboorte. Heel Jeruzalem was onder de indruk van deze genezing, want deze man was al boven de 40. Als iemand al 40 jaar verlamd is, dan reken je niet meer op genezing. Ook vandaag de dag bidden velen voor genezing. Zieken in de gemeente krijgen vaak kaartjes waarop staat: “Ik bid voor je.” En we hopen oprecht dat God de zieken geneest.
Je zou zeggen dat de vreugde groot was toen de mevrouw op de conferentie opstond uit haar rolstoel en ging lopen. Toch merkte ik om mij heen dat niet iedereen het makkelijk vond om te geloven dat hier een wonder had plaatsgevonden. Sommigen vroegen zich af of deze genezing wel blijvend zou zijn. Anderen vonden het moeilijk dat de Heilige Geest de een wel zou genezen en de ander niet.
Aan de ene kant lezen we dus in de Bijbel dat Jezus de zieken geneest. Hij gaat nog een stapje verder en vraagt zijn leerlingen om zieken te genezen. Zou die opdracht niet geldig zijn voor vandaag? Aan de andere kant zien we om ons heen dat niet iedere zieke op gebed genezen wordt. Iedereen gaat dood en bijna iedereen krijgt met ziekte te maken. En hoe vaak horen we niet dat jonge mensen in de bloei van hun leven ziek worden en dood gaan, terwijl ze goede mensen zijn en een gezin moeten achterlaten? Dat lijkt onrechtvaardig.
De Bijbel leert dat Jezus mensen genas als tekenen van Gods Koninkrijk. Hij genas velen, maar niet iedereen die Hij tegenkwam. Hij had al zijn tijd kunnen besteden aan het genezen van mensen. Maar daar kwam Hij niet voor. Hij kwam om de komst van het Koninkrijk van God aan te kondigen. En Hij genas mensen om te laten merken dat Hij meende wat Hij zei.
Naar mijn ervaring gaat het nu nog steeds zo. Niet iedereen wordt beter. Onze enige zekerheid in het leven is dat we moeten sterven. Maar velen worden gelukkig wel beter. Vaak met medische hulp. Maar er zijn ook heel wat verhalen van mensen die beter werden zonder dat de artsen dit kunnen verklaren. Vaak zie ik daar de hand van God in. Tijdens de conferentie zeiden verschillende artsen dat ze het mooi vinden als christenen met zieken bidden voor genezing. Want aan vele ziekten zitten geestelijke aspecten waar je met medicijnen en operaties niet bij komt. Natuurlijk komt het voor dat mensen voor wie wij bidden, niet genezen. Moeten we dan maar met bidden stoppen? Ik denk het niet. Want met een zieke bidden voor genezing is ook een kostbare uiting van liefde.
Ds J. Zondag
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.