Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Impressie synodevergadering Impressie synodevergadering

Impressie synodevergadering 9 maart 2018

 
Generale Synode PKN, vergadering 20 en 21 april 2017 Generale Synode PKN, vergadering 20 en 21 april 2017

Generale Synode PKN, vergadering 20 en 21 april 2017, bijgewoond door Krijn Smit.
Diverse presentaties: Op Hoop van Zegen: de stand van zaken m.b.t. pioniersplaatsen: er zijn er nu 77 en nog een aantal in voorbereiding. Geloven en delen: Kerk in Actie presenteerde de campagne "Geloven in delen". Kerk in Actie wil daarmee christenen ertoe oproepen iets van hun welvaart te delen met anderen in arme delen van de wereld. Het bijbehorende reclamespotje, waarin een afbeelding van Christus in stukken wordt gescheurd, viel de afgelopen weken niet bij iedereen in goede aarde. Vooral op sociale media stelden mensen vragen bij het spotje, ook diverse synodeleden gaven te kennen dat ze het spotje niet konden waarderen.
Sake Stoppels en Nynke Dijkstra presenteerden hun boek “Back to Basics” Het zal binnen de PKN verspreid worden. Vincenza la Porta vertelde iets over wijzigingen in de dienstenorganisatie. Er was een presentie over Toekomstgericht diaconaat.

lees meer »
 
Geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde.


Geplaatst 01-03-2017
In gesprek over het avondmaal - een aansporing vanuit de synode

 
Eendagsvlieg op de synode Eendagsvlieg op de synode


17 en 18 november mocht ik de classis Hoorn-Enkhuizen vertegenwoordigen in de vergadering van de Generale Synode als opvolger van ds H. Smits. Op donderdag begonnen we na de opening met een gesprek over het Heilig Avondmaal in kleine groepen. Dit leidde tot ontroerende gesprekken over wat het Avondmaal voor mensen persoonlijk betekent. Hoewel je het Heilig Avondmaal meestal met veel mensen samen viert, blijken mensen daarin ook hele intieme dingen te beleven.
Op donderdag werd er ook gesproken over de permanente educatie van predikanten. In 2013 is het studieverlof voor predikanten vervangen door de plicht om iedere vijf jaar een bepaald aantal studiepunten te halen, onder meer door het volgen van cursussen. In dat kader heb ikzelf in oktober deelgenomen aan een studiereis naar India. Uit onderzoek blijkt dat predikanten best tevreden zijn over het systeem van permanente educatie. Maar er zijn ook verbeterpunten. Afgesproken is dat het onderwijs vanuit de Protestantse Theologische Universiteit beter wordt afgestemd op wat predikanten nodig hebben. Ook krijgen predikanten meer vrijheid in de keuze van cursussen ernaast. En ze kunnen iedere vijf jaar kiezen tussen supervisie, intervisie, coaching of geestelijke begeleiding.
Op donderdag vond er ook nog een panelgesprek plaats over orgaandonatie. Het ging over het registratiesysteem voor donoren. Sinds jaar en dag kun je laten registreren of je bereid bent na je dood je organen af te staan. Je organen sta je alleen af als je daarvoor kiest. Maar donderdagmiddag pleitte D66-senator A. Bredenoord ervoor het systeem om te draaien: iedereen is in principe donor tenzij je daartegen bezwaar maakt. Haar partij heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend dat inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen. D66 hoopt dat er op die manier meer donoren komen. Want per jaar sterven 150 mensen omdat een van hun organen niet meer werkt en er geen vervanging beschikbaar is. Nu zou je in dit debat misschien verwachten dat liberalen zouden zeggen dat je zelf mag weten wat je wil en dat christenen geneigd zijn om te zeggen dat we bepaalde dingen moeten. Maar in deze discussie lagen de kaarten andersom. Want terwijl D66 een vorm van drang wil toepassen om mensen zover te krijgen dat ze hun organen doneren, zei de christelijke ethicus T. Boer zei dat hij grote moeite heeft met dit wetsvoorstel. Want een orgaandonatie is iets wat je vrijwillig doet. Je hebt je lichaam van God gekregen, het behoort jou toe. Jij mag zelf weten of je een orgaan wilt afstaan aan een ander of niet. “Zelfbeschikking is een christelijk principe”, zo legde hij uit.
Op vrijdag kwam de classis aan de orde. Al eerder werd besloten dat de classis Hoorn-Enkhuizen per 1 januari 2018 opgaat in de classis Noord-Holland. Die nieuwe classicale vergadering zal uit 20 tot 30 personen bestaan. Er zijn in Noord-Holland meer dan 150 gemeenten, dus lang niet alle gemeenten zullen in de classis vertegenwoordigd zijn. Wel kunnen alle kerkenraden t.z.t. meedoen aan verkiezingen om alle afgevaardigden naar de classicale vergadering te kiezen.
Ik moet zeggen dat ik deze twee dagen mijn ogen uitkeek. Mijn eerste vergadering werd gelijk ook de laatste, want vanaf januari 2017 is diaken Krijn Smit uit Opperdoes onze synodeafgevaardigde. En zo was ik als ‘eendagsvlieg’ op de synode.
Ds J. Zondag

 
Unaniem: waar een Woord is, is een weg Unaniem: waar een Woord is, is een weg

De generale synode heeft eind november unaniem besloten dat de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.
 
​De nota gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. In de nota wordt gepleit voor een beweging ‘Back to basics’ (terug naar de bedoeling): een lichtere organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat voor geloof. De nota behandelt onder andere de verandering van 75 classes naar minimaal acht regioclasses met een vrijgestelde voorzitter (bisschop) en een cultuur van mobiliteit onder predikanten.
 
De generale synode heeft het moderamen opgedragen om met een nota te komen waarin de uitgangspunten van de nota “Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg” nader worden uitgewerkt, met het daarbij behorend tijdpad; deze nota wordt zo mogelijk in april 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode,
 
Dat nader uitgewerkte nota ‘Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg’ wordt ter beschikking gesteld aan de gemeenten als handreiking bij bezinning op het kerk-zijn en als leidraad bij het formuleren van beleid. Daarnaast is de nota uitgangspunt voor het beleidsplan 2017-2020 van de dienstenorganisatie.
 
Ook heeft de generale synode besloten gehoor te geven aan het verzoek van de stuurgroep Nationale Synode om te komen tot een mogelijk verbond van protestantse kerken en geloofsgemeenschappen. Natuurlijk wel met de kanttekening dat er al veel spelers zijn op het oecumenische veld en het wel helder moet zijn wat de meerwaarde van de Nationale Synode is. Ook stelde Plaisier dat de naam ‘Nationaal Synode’ wellicht een verwarrende naam is. “Het zou beter Protestants Forum kunnen heten.”
 
Er komt, naar aanleiding van de klimaattop in Frankrijk, een brief aan de kerkenraden om zich te bezinnen op rentmeesterschap en duurzaamheid. Ook in praktische zin, bijvoorbeeld bij de verbouwingen van een lokale kerk, moet dit onderwerp hoog op de agenda staan.
 
Het Generale College van visitatie kwam met een eerste vierjaarlijks verslag. Een opvallend punt was dat het college had meegegeven aan de visitatiecommissies om als besprekingspunt tijdens visitaties in te brengen: het heilige gebeurt. Niet elke visitatie had dit punt meegenomen maar op de plaatsen waar dit wel gebeurde bleek dat er verlegenheid in de kerkenraad was om hier over te praten. In de Generale Synode werd dit als zorg gedeeld. Als ambtsdragers als geen taal meer hebben om God en geloof onder woorden te brengen, hoe groot is de ‘sprakeloosheid’ dan wel niet in de gemeente?
 
Hester Smits, afgevaardigde generale synode namens de classis Hoorn-Enkhuizen
Gebaseerd op artikelen Marloes Nouwens (zie www.pkn.nl)

 
Impressie Generale Synode april 2015 Impressie Generale Synode april 2015


‘Kerk2025

Lees hier het verslag.

 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.