Protestantse Kerk in Nederland
Classis Hoorn-Enkhuizen
 
 
Regionaal College voor de Visitatie

Aantredend als visitator waren: in 2014: mw. ds. A.C. Reijnders, ds. J. van Dalen,  ds. R.J. Kooiman, dhr. B. van der Bent, dhr. D. den Blaauwen,
dhr. P. Goedbloed en  dhr. F. van der Veen.
Aftredend als visitator waren in 2014, ds. J. van Aller, ds. C. Corporaal,
ds. G. Kansen, mw. W. Crouwel- le Grand, mw. E. A. van der Heijden-van den Akker, dhr. M. Groot, dhr. R. Korver, dhr. J. Koetsier, dhr. J. Roepman, dhr. D. Schut, dhr. K. Smit, en dhr. H. van Wijngaarden.
 
In 2014 vonden introductiebijeenkomsten plaats ten behoeve van nieuwe visitatoren onder leiding van de voorzitter van het Regionaal College, de heer J. van der Kramer en de assessor, ds. J.C. Bos.
De keuze van een aantal jaren geleden om Noord-Holland te verdelen in subregio’s teneinde efficiënt en doelgericht te kunnen werken, blijkt in principe goed geweest zijn. Het probleem is echter dat de subregio’s geconfronteerd worden met een (chronisch) gebrek aan visitatoren. Daardoor zijn niet alle gemeenten en lang niet alle geestelijk verzorgers van de instellingen bezocht volgens het (afgesproken) vierjaarlijkse schema.
 
Generale College voor de Visitatie (GCV)
Het RCV ontving de uitnodigingen voor de halfjaarlijkse vergaderingen van het Generale College voor de Visitatie in Utrecht met alle preses en scribae van de Regionale Colleges.
De preses en scriba van het RCV Noord-Holland woonden de vergaderingen bij.
Alle visitatoren ontvingen een uitnodiging tot bijwoning van de jaarlijkse studiedagen; drie van hen hebben de bijeenkomsten bezocht.
De cursussen: “Zinvol visiteren” I en II werden in 2014 door drie visitatoren uit Noord-Holland bijgewoond.
De studiedag op 5 oktober 2014 (onderwerp: “Geestelijk leiderschap in veranderende tijden”) is door de voorzitter bezocht.
Als contactpersoon tussen RCV Noord-Holland en het GCV en als adviseur woonde de heer ds. R. van den Beld de vergaderingen bij van het Regionaal College.
De rondzendbrief van 2014 van het GCV is tijdens de regiovergaderingen aan de visitatoren uitgereikt. Deze rondzendbrief wordt ook gebruikt om nieuwe visitatoren op de hoogte te stellen van de inhoud en uitwerking van het landelijk visitatiewerk.
Het document : “Visitatie; een kritische waarneming” dat begin 2011 verscheen, wordt toegezonden aan nieuwe visitatoren.
 
Gevisiteerde gemeenten
Het aantal gevisiteerde gemeenten over 2014 bedraagt 38.
Dat aantal komt niet overeen met het gewenste aantal bezoeken (46). De subregio’s beijveren zich om het vierjaarschema uit te voeren, maar dat lukt niet altijd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in een aantal subregio sprake is van vacatures waardoor onderbezetting ontstaat. Ook zijn persoonlijke omstandigheden van visitatoren er soms de oorzaak van dat het programma slechts gedeeltelijk ten uitvoer kan worden gebracht.
Op 31 december 2014 waren er in Noord-Holland vacatures voor 7 predikanten en 13 niet-predikanten. Tijdens de bezoeken aan de classis vanuit het moderamen van het RCV wordt erop aangedrongen de vacatures zo spoedig mogelijk op te vullen.
Het overzicht van gevisiteerde gemeenten wordt verstrekt aan de hand van de bijlagen.
De visitatiebezoeken zijn aangegeven per classis.
De verslagen van de visitaties worden direct na iedere vergadering van het Regionaal College aan de Breed Moderamina van de classes toegezonden. Daarbij wordt, indien nodig, aan de classes gevraagd zorg te besteden aan situaties die aandacht vragen.
 
Buitengewone visitaties
In de navolgende gemeenten werd gedurende 2014 een buitengewone visitatie gehouden, dan wel afgerond:
Aalsmeer-Oost (weliswaar afgerond maar beroepsprocedure predikant loopt nog)
Blaricum (weliswaar afgerond maar nog betrokken bij het herstel van de gemeente
Broek op Langedijk
 
In de hiernavolgende gemeenten is aan het moderamen van het Regionaal College gevraagd om een buitengewone visitatie, maar na gesprekken met het moderamen van het RCV werden de gerezen problemen zonder buitengewone visitatie goed aangepakt.
Aerdenhout
Nieuw-Vennep
Westerkoggenland
 
Het Regionaal College had in 2014 te maken met een verzoek om advies in het kader van de toepassing van ord. 4. 13 in de gemeente Blaricum. Dit houdt in dat de kerkenraad wordt bijgestaan door gedelegeerden die door de Generale Synode worden benoemd. Dit was in Noord-Holland nog niet eerder voorgekomen.
 
Naar aanleiding van de verslagen:
Ook dit jaar is veel aandacht besteed aan de bespreking van de verslagen. De assessor van het moderamen bekeek alle ingekomen verslagen op belangrijke aandachtspunten. Dit bleek goed te werken, de bespreking nam daardoor minder tijd in beslag en werd tevens inhoudelijker.
Als er zorgen zijn over een bepaalde gemeente wordt dat bij de classis gemeld, zodat voorkomen wordt dat de classis achteraf met bepaalde problemen geconfronteerd zou worden.
Verder wordt voortdurend gelet op een objectieve wijze van verslaglegging en een zorgvuldige woordkeuze in de verslagen. Een beoordeling van de situatie door de visitatoren moet vermeden worden. Het gaat steeds weer om een kritische waarneming; er kunnen aandachtspunten worden geformuleerd die dan wel tijdens het bezoek zelf genoemd moeten zijn.
 
Samenwerking tussen predikant en kerkenraad
Slechts in één geval was er tijdens de gewone visitatie sprake van grote spanningen in de verhouding tussen de wijkkerkenraad en de predikant. In één ander geval waren er wel problemen maar die werden goed opgepakt. In de meeste gevallen werd de samenwerking tussen kerkenraad en predikant als goed ervaren.
In 11 van de bezochte wijkkerkenraden was de samenwerking tussen predikanten en kerkenraden georganiseerd met behulp van werkverslagen en jaargesprekken. Lang niet altijd wordt de noodzaak daarvan ingezien: “Het gaat toch goed zo”.  
In twee gevallen werd zowel door de kerkenraad als door de predikant aan gegeven dat het werk eigenlijk te omvangrijk was in verhouding tot de benoemingsomvang. De predikant vindt het lastig om zijn grens te bewaken en vindt dat soms ook niet nodig.
Het beeld is in 2014 gunstiger dan in 2013 maar dat kan toeval zijn; er zijn immers andere wijkgemeenten bezocht dan het vorig jaar.
In de laatste vergadering van het Regionaal College is afgesproken dat de visitatoren expliciet zullen vragen naar het beleidsplan, het werkverslag van de predikant en het jaargesprek. Ook als de samenwerking predikant-kerkenraad positief wordt ervaren, is het nodig dat deze bewust wordt georganiseerd.
 
Positieve sfeer.
Alle gemeenten hebben te maken met krimp, vergrijzing en moeite om ambtsdragers te vinden. Niettemin ademen de meeste visitatieverslagen een positieve sfeer. Men ervaart veel onderlinge saamhorigheid. Tegelijk voelt men de noodzaak om de blik meer naar buiten te richten.
 
Hoofddorp, april 2014                                                         
J. van der Kramer (voorzitter)
M.S. Lok-Funcke   (scriba)
 

terug
 
 
 
 
GERIATRISCH NETWERK WEST-FRIESLAND

Beleidsplan

STEUNVERKLARING VOOR HET OUDERENNETWERK WEST-FRIESLAND

STEUNVERKLARING OP PERSOONLIJKE TITEL.
 
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen
Kerkenraad Protestantse Gemeente Enkhuizen 2017-2018
 
 
Schuldhulpmaatje West-Friesland

Bericht aan alle belanghebbenden van Schuldhulpmaatje West-Friesland
 
aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve
CRO Noord-Holland - aanvraagformulier voor subsidie uit de Regionale Bestemmingsreserve t.b.v. (wijk)gemeenten
Voor het jaar 2018
Door externe factoren hebben kerken geen mogelijkheid gehad om, projecten aan te vragen voor het eerste halfjaar van 2018. U kunt dat met dit formulier alsnog doen. Aanvragen voor de 2e helft van 2018 moeten voor 1 juni aanstaande binnen zijn.

Brieven naar:
 
Het Mekka van de Protestanten

In Emden kreeg het Hollandse Protestantisme vorm

Maarten Luther, de stripheld  Trouw 280417

Speciale verantwoordelijkheid Lutherse kerk jegens Joden

Toeristen lokken met Luther

Het Lutherjaar, 500 jaar na 1517,    31 oktober Hervormingsdag

Paus graag geziene gast op lutherse herdenking

De man die de wereld veranderde

Deze paus vindt iedereen aardig, ook protestanten

Een terechte afkeuring van Luthers Jodenhaat, ook na vijfhonderd jaar

Luthers zware schuld

Na 500 jaar Reformatie lijkt PKN door te schieten naar alledaagsheid

Een Duits monument

Duitsland nog altijd 'Lutherland'

Zonder Luther geen Bach

Reformatie, een bedrijfsongeval?

Trouw 310317  Luther als nieuwsfenomeen.

Trouw 110417 De 'ware'ergenamen van Calvijn

Trouw 260517 Forum in de geest van Luther

Volkskerk met geschiedenis van verzet.

  meer
 
ANBI-regels belastingdienst en giften


ANBI folder

Brief ANBI aan Classis

Brief ANBI aan Protestantse Gemeente
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.